OAIF ADRIATIC BALANCED OTKUP UDJELA

UPUTSTVO ZA PRIMANJE ZAHTJEVA ZA OTKUPA UDJELA

Spisak neophodne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev


 

U skladu sa objavljenim Obavještenjem o periodu primanja Zahtjeva za kupovinu i otkup udjela u Otvorenom akcijskom investicionom fondu sa javnom ponudom  “ADRIATIC BALANCED”, navodimo

POSTUPAK OTKUPA UDJELA

FIZIČKA LICA

- kopiju važećeg identifikacionog dokumenta ovjerenu od strane nadležnog organa
- potvrda o transakcionom računu ovjerena od strane banke,
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista
odnosi na otkup udjela
- potvrda o vlasništvu na udjelima koji su predmet otkupa izdatu od strane Centralnog
registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

 1. 1. Upitnik za politički eksponirana lica
 2. 2. Obrazac W-8BEN
 3. 3. Obrazac W-9

Ukoliko je klijent politički eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac pod rednim brojem 1. U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2 i 3.

Osim navedene dokumetacije uz zahtjev za otkup udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:

- original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
-  kopiju identifikacionog dokumenta podnosioca Zahtjeva, ovjerenu od strane nadležnog organa
- potvrda o transakcionom računu podnosioca zahtjeva ovjerena od strane banke,
- saglasnost  roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica

PRAVNA LICA

- kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog  nadležnog organa,

- kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke, ovjerenu od strane nadležnog organa,
- kopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika,punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na  otkup udjela,
- izjavu o stvarnom vlasništvu,
- potvrda o vlasništvu na udjelima koji su predmet otkupa izdatu od strane Centralnog registra hartija od  hartija od vrijednosti ad Banja Luka

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

 1. 1. Upitnik za politički eksponirana lica
 2. 2. Obrazac W-8BEN-E
 3. 3. Obrazac W-8IMY
 4. 4. Obrazac W-9

Ukoliko je klijent politički eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac pod rednim brojem 1. U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2,3 i 4.

KASTODI BANKA

U slučaju da kupovinu  ili otkup udjela vrši Kastodi banka potrebno je da dostavi slijedeću dokumentaciju:

 1. - zahtjev za otkup/kupovinu
 2. - kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa
 1. - povrda o ovlaštenim potpisnicima ispred kastodi odjela umjesto kartona deponovanih potpisa
 2. - kopije identifikacionih dokumenata ovlaštenika ispred kastodi odjela, ovjerenu od strane nadležnog organa
 1. - specifikacija o krajnjim vlasnicima koji traže otkup/kupovinu
 2. - Izjavu o stvarnom vlasništvu
 3. - Izjava na memorandum Kastodi banke kojom izjavljuju da su proslijedili svu dokumentaciju u skladu sa svojim pravilima poslovanja, a koja se odnosi na klijente Kastodija i njihove podatke i dokumentaciju koja se dostavlja u vezi otkupa/kupovine  udjela Fonda.