OAIF ADRIATIC BALANCED

Otvoreni akcijski fond sa javnom ponudom „Aadriatic balanced“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka u preoblikovanju prenosom dijela imovine. DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka-u preoblikovanju prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka-u preoblikovanju 1.679.212, shodno tome, vlasnik jedne akcije AZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka-u preoblikovanju postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju, gdje je kapital otvorenog fonda poslije 23.05.2019 podijeljen na 1.149.162,00 udjela. Otvoreni akcijski fond sa javnom ponudom Aadriatic balanced“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Puni naziv Fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Adriatic Balanced“

Skraćeni naziv Fonda: OAIF „Adriatic Balanced“ 

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

1. rasta vrijednosti udjela Fonda,
2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Kome je Fond namjenjen/profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.