pozadina

BL BERZA

Opšti Podaci

 • Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Polara invest” ad Banja Luka
 • Adresa sjedišta: Ul. Petra Preradovića br. 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +38751226770
 • Fax: +38751226774
 • E-mail: info@polara-bl.com
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Banjoj Luci
 • Broj i datum upisa: 071-0-Reg-08-000355 od 07.03.2008. godine
 • Broj registarskog uloška: 1-11785-00
 • Podaci o dozvoli komisije: Broj dozvole 01-UP-041-2078/07 od 25.05.2007. godine
 • Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 253.000 KM
 • Matični broj: 01937006
 • Brojevi tr. računa i naziv banaka: 555-007-00024747-27 kod Nova Banka ad Banja Luka
 • Revizorska kuća: Vral Audit doo Banja Luka
 • Radno vrijeme: svaki radni dan 08:00-16:00
org_shema_manja2.jpg

Upravni odbor Društva za upravljenje investicionim fondovima „Polara invest”„ ad Banja Luka čine 3 (tri) člana, imenovana od strane Skupštine akcionara Odlukom br. SD 144/13 od 08.10.2013. godine i to:

Sergij Furlan – predsjednik Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-52-2278-4/14 od 27.01.2014. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva
Stanislav Furlan – član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-51-308-3/16 od 15.04.2015. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva
Njegov Krajišnik – član Upravnog odbora , rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-51-308-3/16 od 02.06.2016. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva

Biografije predsjednika I članova Upravnog odbora:

Mr. Sergij Furlan, predsjednik UO - Rođen je 1978. godine, trenutno sa prebivalištem Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Obrazovanje nastavlja na Fakultetu za državne i evropske studije, gdje 2011. godine stiče titulu magistra. Poslovnu karijeru započinje 1999. godine i u toku svoje karijere je radio na mnogo različitih pozicija, trenutno se nalazi na mjestu direktora u SAVONA d.o.o. Govori engleski, italijanski i srpski jezik. 

Stanislav Furlan, član UO – Rođen 04.03.1949. godine. Trenutno sa prebivalištem u Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na fakultetu organizacionih nauka u Kranju na univerzitetskom programu – program menadžer gdje je stekao zvanje diplomirani menadžer. Karijeru započeo 1969. godine u Hotelskom preduzeću Sežana gdje je bio voditelj poslovne jedinice. Karijeru dalje nastavlja u više hotelsko-ugostiteljskih privrednih društava (Tovarna pletenin Sežana, HTG – hoteli, turizam i ugostiteljstvo Sežana itd) na pozicijama rukovodioca. posjeduje znanja iz finansijskih analiza i savjetovanja. Govori engleski, italijanski, hrvatski i srpski jezik.

Njegoš Krajišnik, član UO –Rođen 28 marta 1982. godine. Mjesto stanovanja Pale, stručna sprema Magistar poslovnog menadžmenta-odsjek preduzetnička inteligencija i projektno upravljanje stečeno na Fakultetu Tehničkih nauka Novi Sad. Zvanje Diplomirani ekonomista stekao na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Do sada obavljao poslove u Sarajevoinvest doo - finansijski menadžer, rukovodeći poslovi sa VSS, računovodstveno- finansijski, Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Jahorina Konseko progres“ - poslovi investicionog menadžera - rukovodilac jedinice za nadzor i analizu, a trenutno zaposlen u Sarajevoinvest doo Pale, kao zamjenik direktora za finansije.

Duško Šuka – izvršni direktor, , Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-734-2/16 od 25.10.2016. godine
Njegoš Krajišnik – izvršni direktor, Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-336-2/17 od 19.06.2017. godine 

Pero Jandrić – viši rukovodilac Front office, 01 - UP-57-72-3/18 od 16.02.2018. godine KHOV RS dala je dozvolu registarski broj 04-4-150/18 na obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer i važi do 16.02.2020. godine.
Aleksandar Vuksan – stručni saradnik investicioni menadžer u Front office, , 01 - UP-57-93-1/17 od 23.02.2017. godine KHOV RS dala je dozvolu registarski broj 04-4-146/17 na obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer i važi do 23.02.2019. godine.
Janko Vukoje – viši rukovodilac Middle office,

Adrijana Kršić – viši rukovodilac Back office

Jasminka Gajić – interni revizor

Copyright ©2018 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana