pozadina

BL BERZA

Opšti Podaci

 • Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Polara invest” ad Banja Luka
 • Adresa sjedišta: Ul. Petra Preradovića br. 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +38751226770
 • Fax: +38751226774
 • E-mail: info@polara-bl.com
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Banjoj Luci
 • Broj i datum upisa: 071-0-Reg-08-000355 od 07.03.2008. godine
 • Broj registarskog uloška: 1-11785-00
 • Podaci o dozvoli komisije: 01-UP-52-310-20/16 od 20.09.2016.godine
 • Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 253.000 KM
 • Matični broj: 01937006
 • Brojevi tr. računa i naziv banaka: 555-007-00024747-27 kod Nova Banka ad Banja Luka i 572-436-00000734-59 kod MF Banka a.d. Banja Luka
 • Revizorska kuća: Vral Audit doo Banja Luka
 • Radno vrijeme: svaki radni dan 08:00-16:00
org_shema_manja2.jpg

Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka čine 3 (tri) člana, i to:

Sergij Furlan – predsjednik Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-52-2278-4/14 od 27.01.2014. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva
Stanislav Furlan – član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-51-308-3/16 od 15.04.2015. godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva
Feđa Krivošić – Član Upravnog odbora, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP—51-244-3/18od 13.06.2018.godine, kojim se daje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora

Biografije predsjednika I članova Upravnog odbora:

Mr. Sergij Furlan, predsjednik UO - Rođen je 1978. godine, trenutno sa prebivalištem Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Obrazovanje nastavlja na Fakultetu za državne i evropske studije, gdje 2011. godine stiče titulu magistra. Poslovnu karijeru započinje 1999. godine i u toku svoje karijere je radio na mnogo različitih pozicija, trenutno se nalazi na mjestu direktora u SAVONA d.o.o. Govori engleski, italijanski i srpski jezik. 

Stanislav Furlan, član UO – Rođen 04.03.1949. godine. Trenutno sa prebivalištem u Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na fakultetu organizacionih nauka u Kranju na univerzitetskom programu – program menadžer gdje je stekao zvanje diplomirani menadžer. Karijeru započeo 1969. godine u Hotelskom preduzeću Sežana gdje je bio voditelj poslovne jedinice. Karijeru dalje nastavlja u više hotelsko-ugostiteljskih privrednih društava (Tovarna pletenin Sežana, HTG – hoteli, turizam i ugostiteljstvo Sežana itd) na pozicijama rukovodioca. posjeduje znanja iz finansijskih analiza i savjetovanja. Govori engleski, italijanski, hrvatski i srpski jezik.

Feđa Krivošić, član UO – Rođen 1975. godine u Zagrebu. Mjesto stanovanja Sarajevo.Stručna spremaVSS diplomirani ekonomista. Tokom karijere obavljao niz odgovornih funkcija u finansijskim institucijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, od čega se kao značajno iskustvo izdvaja angažman u Morgan Stanley NY, Goldman Sachs, NY, Jefferies & Co NY i drugi.

Trenutno profesionalno angažovan u FMI Internacional USAID Contractor.

Duško Šuka – izvršni direktor, , Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-734-2/16 od 25.10.2016. godine

Aleksandar Čolić – izvršni direktor, Rješenje KHOV  br. 01-UP—51-601-2/18 od 16.11.2018.godine

 

Pero Jandrić – viši rukovodilac Front office, 01 - UP-57-72-3/18 od 16.02.2018. godine KHOV RS dala je dozvolu registarski broj 04-4-150/18 na obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer i važi do 16.02.2020. godine.
Aleksandar Vuksan – stručni saradnik investicioni menadžer u Front office, 01-UP-57-69-2/19 od 28.02.2019.godine. godine KHOV RS dala je dozvolu registarski broj 04-4-146/17 na obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer i važi do 23.02.2021. godine.

Janko Vukoje – viši rukovodilac Middle office,

Milja Tomašević- viši rukovodilac Back office

Zdenka Dmitrović – stručni saradnik na poslovima obračuna NVI fondova (Back office)

Gordana Nikolić – interni revizor

Copyright ©2019 DUIF „Polara Invest“. Sva prava zadržana