OAIF POLARA ADRIATIC

Puni naziv Fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Polara Adriatic Fond“.

Skraćeni naziv Fonda je: OAIF „Polara Adriatic Fond“.

Vrsta Fonda: otvoreni.
Podvrsta: akcijski.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, a podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

Djelatnost:  Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u dugoročne i karatkoročne prenosive hartije od vrijednosti, novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika. Ovi poslovi su raspoređeni u podgrupu klasifikacije djelatnosti: 64.30 – Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti.

Vrijeme trajanja fonda: Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
Upravljanje Fondom: Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka.